Thông báo về quy trình đăng ký học lại học ghép

11:11:00  11/06/2015

TRƯỜNG CĐXD SỐ 1

KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 11  tháng 6  năm 2015

 

THÔNG BÁO

   (Vv quy trình mở lớp học lại riêng, ghép lớp)

     

    I.Trường hợp ghép lớp cho sinh viên nợ môn:

        - 02 tuần trước khi kỳ học mới bắt đầu, Khoa KTTC sẽ có thông báo gửi đến từng lớp về kế hoạch các môn học lại trong kỳ

        - HSSV đến đăng ký, nộp tiền tại VP khoa để được ghép lớp trước khi môn học bắt đầu ít nhất là 01 ngày.

        - Mức thu học phí học ghép:

        Đối với lớp học theo niên chế: Mức thu học phí/1 HSSV = 7.000đ * Số tiết của môn học

        Đối với lớp học theo tín chỉ, HSSV đóng như học phí học đi

    II.Trường hợp mở lớp học lại riêng cho sinh viên các lớp:

        HSSV đủ điều kiện học lại các môn học/học phần theo quyết định số 293/QĐ-CTC1 ngày 02/08/2012 của Hiệu trưởng Trường CĐXD số 1, có nhu cầu học lại các môn học/học phần thuộc Khoa KTTC quản lý thì thực hiện theo quy trình sau:

        - HSSV đến đăng ký theo mẫu đơn có tại VP Khoa và nộp tiền học lại trước khi bắt đầu môn học 03 ngày để Khoa chốt danh sách sinh viên tham gia lớp học.

        - Lịch học cụ thể từng lớp học lại sẽ được thông báo đến sinh viên 02 ngày trước khi bắt đầu.

        - Mức thu học phí tùy thuộc vào sĩ số lớp học lại:

        + Nếu số sinh viên >= 15 sinh viên, khoa sẽ tổ chức lớp học lại.

                  Mức thu học phí học lại/1 HSSV = 10.000đ * Số tiết thực dạy

        + Nếu số sinh viên <= 15 sinh viên, Khoa sẽ xin ý kiến của Ban lãnh đạo Khoa, Ban giám hiệu và có thông báo cụ thể.

         Học phí học lại:

                 Từ 11 – 14 HSSV: Mức thu học phí học lại/1 HSSV = 12.000đ* Số tiết thực dạy

                 Từ 4 – 10 HSSV: Mức thu học phí học lại/1 HSSV = 22.000đ* Số tiết thực dạy

                 Từ 3 HSSV trở xuống: Tính theo đơn giá vượt giờ của giáo viên.

    III. HSSV xem thông báo về việc học lại, học ghép:

         - HSSV chủ động xem các kế hoạch học lại của khoa trên bảng tin và trên cổng thông tin của khoa

         + Bảng tin của khoa Kế toán (tại phòng D2.2)

         + Cổng thông tin của Khoa: www.ketoantaichinh.ctc1.edu.vn/tintuc

                                                             

KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH

Thư viện hình ảnh
Đối tác