32 điểm mới về Thuế Thu nhập doanh nghiệp - Thông tư 96/2015/BTC

08:36:00  16/09/2015
Tài liệu đính kèm: Tải về

Ngày 06/8/2015, Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, 119/2014/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, có những điểm mới quan trọng.

Chi tiết xem file đính kèm

Thư viện hình ảnh
Đối tác