Giới thiệu về ngành Quản trị kinh doanh

10:39:00  29/05/2015

    Ngành Quản trị Kinh doanh

    Quản trị kinh doanh là việc thực hiện các hành vi quản trị quá trình kinh doanh để duy trì, phát triển công việc kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm việc cân nhắc, tạo ra hệ thống, quy trình và tối đa hóa "hiệu suất", "quản lý hoạt động kinh doanh" bằng quá trình tư duy và ra quyết định của nhà quản lý. Ngành quản trị kinh doanh hiện nay gồm 2 chuyên ngành:

    - Quản trị doanh nghiệp xây dựng

    - Quản trị kinh doanh tổng hợp  

    Ngoài những kiến thức chung về pháp luật, đạo đức và văn hóa kinh doanh, khả năng sử dụng các công cụ tin học và sử dụng tiếng Anh đáp ứng yêu cầu công việc sinh viên được trang bị các kiến thức phù hợp với chuyên ngành cụ thể.

    - Với chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp xây dựng, sinh viên được trang bị các kiến thức nền tảng, chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp xây dựng như:

    + Tổ chức quản lý cung ứng vật tư trong doanh nghiệp xây dựng.

    + Hạch toán chi phí, doanh thu, lợi nhuận trong doanh nghiệp xây dựng.

    + Tham gia công tác tổ chức tuyển dụng, sử dụng và đào tạo nhân lực trong các doanh nghiệp xây dựng.

    + Quản trị tài sản, nguồn vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng.

   + Thu thập, nghiên cứu thông tin thị trường, triển khai thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh và phát triển thị trường trong doanh nghiệp xây dựng.

   + Tham gia quản lý và tổ chức thực hiện dự án kinh doanh - đầu tư bất động sản; tham gia quản lý dịch vụ nhà chung cư.

   + Khả năng sử dụng các công cụ tin học và sử dụng tiếng Anh đáp ứng yêu cầu công việc.

    Sau khi tốt nghiệp, sinh viên làm việc trong các doanh nghiệp xây dựng, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ quản lý nhà chung cư và các doanh nghiệp khác phù hợp với chuyên môn đào tạo ở các vị trí như: Chuyên viên phòng vật tư, phòng nhân sự, phòng kế hoạch, phòng kinh doanh; Tham gia quản lý dịch vụ nhà chung cư. Tham gia tổ chức sản xuất, điều hành trong doanh nghiệp nhỏ và vừa.

    - Với chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp sinh viên được trang bị:

    + Những kiến thức chuyên sâu và hiện đại về kinh tế - quản trị kinh doanh, bao gồm cả lý thuyết và kiến thức thực tiễn liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất, thương mại và xây lắp, đặc biệt nắm sâu về các kiến thức quản trị học và quản trị các lĩnh vực cụ thể của doanh nghiệp như: quản trị sản xuất, quản trị bán hàng, quản trị marketing, quản trị nguồn nhân lực, quản trị tài chính, quản trị chất lượng, quản trị văn phòng, quản trị kinh doanh xuất nhập khẩu  v.v...

    + Những kỹ năng nghiên cứu, thu thập thông tin, phân tích, dự báo và lập các kế hoạch quản trị như: kế hoạch sản xuất, kế hoạch cung ứng, kế hoạch tài chính, kế hoạch nhân sự, kế hoạch marketing, kế hoạch bán hàng, v.v. Tổ chức triển khai thực hiện, lãnh đạo và kiểm soát các kế hoạch của quản trị. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp các biện pháp quản trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

    + Những hiểu biết về pháp luật, đạo đức kinh doanh và văn hóa kinh doanh.

    + Khả năng tư duy độc lập, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và ra quyết định trong các lĩnh vực liên quan đến quản lý, điều hành doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.

    + Khả năng sử dụng các công cụ tin học và sử dụng tiếng Anh đáp ứng yêu cầu công việc.

    Sau khi tốt nghiệp, sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp có thể trở thành các chuyên viên làm việc tại các phòng ban chức năng của doanh nghiệp như: phòng kinh doanh, phòng kế hoạch, phòng marketing, phòng tổ chức nhân sự hoặc thư ký giúp việc cho các nhà quản lý các cấp trong bộ máy quản lý của doanh nghiệp, các chuyên viên ở các phòng ban chức năng của doanh nghiệp;

    Ngoài ra họ cũng có thể trở thành các doanh nhân hay các giám đốc điều hành chuyên nghiệp ở tất cả các loại hình tổ chức kinh doanh trong nước và nước ngoài. Một bộ phận sinh viên tốt nghiệp có thể làm công tác giảng dạy và nghiên cứu về quản trị kinh doanh của chuyên ngành QTKD tổng hợp tại các trường cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

 

 

Thư viện hình ảnh
Đối tác